Normaal gesproken wordt elk jaar in juni (naast november) een Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.

Door de coranacrisis zijn de regels tijdelijk verruimd en zijn er mogelijkheden om digitaal een vergadering te beleggen en voorstellen ter besluitvorming voor te leggen. Het Hoofdbestuur heeft besloten hier geen gebruik van te maken. De belangrijkste reden is dat wij willen dat alle leden makkelijk toegang hebben en hun rechten kunnen uitoefenen. Echter niet iedereen heeft toegang tot- of kennis van de digitale mogelijkheden. Daarom schuiven wij de geplande ALV van juni 2020 door naar een nader bepalen moment, waarbij iedereen die dat wil in persoon aanwezig kan zijn.

Wij richten ons voorlopig op september 2020, maar dit is hangt ook samen met de verdere corona-ontwikkelingen.
Het Hoofdbestuur verplicht zich logischerwijze tot dat moment geen besluiten te nemen die aan de ALV moeten worden voorgelegd.