Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van ZVV Zaandijk, gevestigd Diederik Sonoyweg 20 te Zaandam, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617437, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met die persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van dit statement, mail die dan aan: ledenadministratie@zvvzaandijk.nl.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel
Persoonsgegevens
Grondslag
Bewaartermijn
Ontvangers
Aangaan lidmaatschap voor tenminste 1 jaar.
Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, e-mail adres, eerder lid geweest van een vereniging
Uitvoering van lidmaatschap en contributie-inning via automatische incasso
Gedurende het lidmaatschap in het softwarepakket Sportlink
Ledenadministrateur, Penningmeester, Trainingscoördinator
Administratie
Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, e-mail adres, Bankgegevens, Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Boekhouder, Accountant, Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
Voornaam, Achternaam, e-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst
Zolang als men aangemeld is.
Websitebeheerder
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
Cookies, IP-gegevens
Toestemming
Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd
Websitebeheerder
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis
Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, e-mail adres
Toestemming
Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
Ledenadministrateur

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder je toestemming verstrekt de Vereniging persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de vereniging met je hebt, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen, tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Je moet je bij een dergelijk verzoek identificeren. Als je wilt dat gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Persoonsgegevens reeds beschikbaar voor 25 mei 2018

Het toestemmingsformulier hoeft niet te worden ingevuld bij leden die voor 25 mei 2018 al ingeschreven stonden als lid van de Vereniging. Wanneer je jezelf en/of je kinderen wilt behoeden voor het plaatsen van fotomateriaal of naamsvermelding op onze website, facebookpagina of andere (toekomstige) sociale media programma’s, dien je dit per e-mail aan te geven via ledenadministratie@zvvzaandijk.nl. Je kunt jezelf altijd afmelden voor eventuele nieuwsbrieven of ongewenste reclame, welke door de Vereniging worden toegestuurd.

Minderjarigen

Als je jezelf als minderjarige wenst te registreren, dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

Onze officiële website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging adviseert je om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze officiële website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Jessica Roodhorst
E-mail: ledenadministratie@zvvzaandijk.nl
Telefoonnummer: 06-12471690

Klacht over de verwerking van persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.