Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van ZVV Zaandijk, gevestigd Diederik Sonoyweg 20, te Zaandam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617437, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: LEDENADMINISTRATIE@ZVVZAANDIJK.NL.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel
Persoonsgegevens
Grondslag
Bewaartermijn
Ontvangers
Aangaan lidmaatschap voor tenminste 1 jaar.
Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mail adres, Eerder lid geweest van een vereniging
Uitvoering van lidmaatschap en contributie-inning via automatische incasso
Gedurende het lidmaatschap in het softwarepakket Sportlink
Ledenadministrateur, Penningmeester, Trainingscoördinator
Administratie
Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres, Bankgegevens, Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Boekhouder, Accountant, Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
Voornaam, Achternaam, E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst
Zolang als men aangemeld is.
Websitebeheerder
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
Cookies, IP-gegevens
Toestemming
Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd
Websitebeheerder
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis
Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres
Toestemming
Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
Ledenadministrateur

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Persoonsgegevens reeds beschikbaar voor 25 mei 2018

Het toestemmingsformulier hoeft niet te worden ingevuld bij leden die voor 25 mei 2018 al ingeschreven stonden als lid van de Vereniging. Wanneer u uzelf, uw kinderen wilt behoeden voor het plaatsen van fotomateriaal of naamsvermelding op onze website, facebookpagina of andere (toekomstige) sociale media programma’s, dient u dit schriftelijk aan te geven, via ledenadministratie@zvvzaandijk.nl. Te allen tijde kunt u zich afmelden voor eventuele nieuwsbrieven of ongewenste reclame, welke door de Vereniging aan u worden toegestuurd.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te
overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Jessica Roodhorst
E-mail: ledenadministratie@zvvzaandijk.nl
Telefoonnummer: 06-12471690

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.