Verklaring omtrent het gedrag

ZVV Zaandijk neemt de veiligheid van de leden -en in ‘t bijzonder onze jeugdleden- bijzonder serieus. Voordat vrijwilligers als functionaris bij onze vereniging mogen aantreden, worden ze uitgebreid geïnformeerd over onder meer onze huis- en gedragsregels en moeten zij een actuele Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overhandigen aan het Dagelijks Bestuur. Deze voorwaarde geldt -conform art. 19.4 en 26.5 van het Huishoudelijk Reglement- voor leden van het hoofdbestuur en alle andere functionarissen die direct of indirect te maken (gaan) hebben met jeugdleden, zoals jeugdtrainers, jeugdleider en leden van de Jeugdcommissie.

 

Verklaring omtrent het gedrag

De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis) waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het NOC*NSF zegt hierover: “Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.”

De VOG-verplichting

De kerncommissies -veelal de Jeugdcommissie en de Voetbaltechnische Commissie- van ZVV Zaandijk zorgen er voor, nadat onder meer onze huis- en gedragsregels zijn besproken met en de betrokken persoon is ingelicht over de VOG, dat de aanvraag voor een VOG in gang wordt gezet. Het aanvragen van de VOG is gratis.

Zodra de VOG is afgegeven wordt deze overhandigd aan de voorzitter of secretaris. Hierna kan de betrokken persoon zijn/haar functie gaan uitoefenen.

Het bestuur zorgt er voor dat de VOG’s veilig worden bewaard op de vereniging en dat er een actueel overzicht is van de personen binnen de vereniging die een VOG hebben en de datum waarop deze is afgegeven. Dit wordt vastgelegd in een apart hiervoor ingericht onderdeel binnen de ledenadministratie.

Als iemand geen VOG wil aanvragen is dat een persoonlijke keuze. Je kunt dan alleen niet bij ZVV Zaandijk als functionaris actief worden. Dat geldt ook als er geen VOG wordt afgegeven door de Dienst Justis. Ook dan kan de betrokken persoon niet beginnen met de activiteiten bij ZVV Zaandijk.

Hoe vraag ik een VOG aan?

ZVV Zaandijk is een goedgekeurde sportorganisatie die een gratis VOG voor je mag aanvragen. Wij vragen namens jou de VOG aan via NOC*NSF/Justis.  Reken op een doorlooptijd van twee tot zes weken. De aanvraagprocedure bestaat uit drie stappen.

Stap 1.: Stuur een mail aan de Ledenadministratie met het VOG-verzoek: ledenadministratie@zvvzaandijk.nl

Stap 2.: De Ledenadministratie zet de aanvraag namens jou klaar via een portaal wat hiervoor beschikbaar is en waar ZVV Zaandijk als goedgekeurde sportorganisatie toegang toe heeft.

Nadat wij het eerste deel hebben ingevuld, ontvang je via mail een link  “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag door ZVV Zaandijk” met het verzoek om de aanvraag verder af te maken. Dit verloopt verder via DigiD, met aanvraagcode en geboortedatum.
Als je screening is afgerond ontvang je binnen één tot vier weken bericht.
Je ontvangt de VOG per post. Justis stuurt de VOG naar jou persoonlijk en (ook) niet naar ZVV Zaandijk.

Stap 3.: Nadat je de VOG hebt ontvangen stuur je de VOG naar de Ledenadministratie.